Népszerű bejegyzések

2011. szeptember 20., kedd

Formálódó keresztény liturgia az üldözések idején

Tizenöt éves fiatalokkal beszélgettünk a szentmiséről, liturgiáról. Számukra a mise egy olyan szimbólumrendszer, amit nehezen értenek meg, ennek ellenére tevékenyen részt vesznek benne: ministrálnak, megtanulták a mise részeit magyarul és latinul... Kérdeztem, mire is lennének még kíváncsiak ezzel kapcsolatban?
3 kérdés köré csoportosítva gyakorlatilag így fogalmazták meg kíváncsiságukat: Hogyan fejlődött idáig a liturgia?

Talán Benneteket is érdekel ez a kérdés, illetve az alábbi válasz. Három fejezetben tárgyalom a kérdést, melyből az első: Formálódó keresztény liturgia az üldözések idején.

Az mindannyiunk előtt világos, hogy a szentmise gyökerét és értelmét az utolsó vacsorán kell keresnünk, ahol Jézus összegyűlt, hogy megülje tanítványaival a Pészah-ot (héberül: פֶּסַח, görögül: πάσχα; zsidó húsvét, pászkaünnep) az Egyiptomból való kivonulás ünnepét. A szinoptikus evangéliumok ezt szépen, egyszerűen közlik, míg Szent János evangéliumában egy mélyebb/más aspektust érintve a lábmosás szertartását állítva középpontba elhagyja a Kenyér és Bor átadásának szertartását. Szent Lukács evangelista hozzá is fűzi: "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre" (Lk 22, 19).
Figyelemre méltó, hogy Szent Pál apostol is rögzíti az őskeresztény liturgia lényegi elemét, a kenyértörés imáját (1Kor, 11, 23-26), mely így a legrégebbi forrásnak tekinthető - hiszen a páli levelek korban megelőzik az evangéliumokat -, valamint bizonyítják, hogy ezt a szertartást a keresztény gyülekezetek komolyan véve végezték Krisztus halála után is!

Természetes volt kezdetben, különösen Jeruzsálemben, hogy az első tanítványok, különösen a feltámadás tapasztalata után, visszamentek ünnepelni és imádkozni a zsidó templomba és imaházakban. Zsidók voltak és úgy is gondolták, hogy Jézus üzenete elsősorban a zsidó közösségnek szól. 
A zsidó ember hetente megszenteli a szombatot, a pihenés napját, melyre rendszerint az előző este felcsendülő közös ima a bevezető. Ilyenkor bűnbánatot tartanak, szentírási részeket olvasnak, énekelnek és a szent szövegek magyarázatát hallgatják. Kezdetben az apostolok is felszólaltak a zsinagógákban, hirdették Jézus feltámadását is, de heves ellenállásba ütköztek, sőt lassan ki is tiltották őket az imahelyekről. 

Lassan a közös keresztény ima helye tehát áthelyeződött magánházakhoz. A forma hasonló maradt: a sábáthoz kötődő imákat és bibliaolvasást meghagyva az apostol vagy a megbízott személy magyarázta a hallottakat és beszámolt Krisztus művéről. Ezt követte a vasárnapi ünneplés, vagyis a pászkavacsorára való emlékezésként a kenyértörés, melyet gyakran még agapé (szeretetlakoma) is kísért. 
Ilyen összefüggésben könnyen fel tudjuk ismerni a jelenlegi miseforma részeit is, melyet jelenleg igeliturgiának és az eucharisztia liturgiájának nevezünk. 
Egy kicsit előre haladva az időben e kettő el is különült annyiban, hogy míg az első részen a nem megkereszteltek is részt vehettek (hittanulók miséje), addig a másikon csak a megkereszteltek (hívők miséje).

Komoly változás állt be a keresztény istentisztelet megünneplésében, mikor az üldözések egyre nagyobb szinten folytak. Jeruzsálemben és környékén a kezdetektől üldözték a keresztényeket (ld. Saul), de a római, első keresztényüldözéssel, Néró Kr. u. 64-ben kiadott rendeletével igen veszélyessé vált a magánházaknál történő eucharisztikus ünneplés. 
A keresztények tehát elrejtőztek, elsősorban a katakombákban alakítottak ki szakrális tereket, ahol a rejtettségben már nem csak Krisztus áldozatáról emlékeztek meg, hanem vallásos tisztelettel övezték megölt hittestvéreik földi maradványait is. Kialakult a vértanúk tisztelete, és ezzel együtt a katakombákat tekinthetjük az első szakrális helyeknek, melyeket úgy rendeztek be, hogy alkalmasak legyenek a szent cselekmény bemutatására, a falakat és sírhelyeket szimbólumokkal és képekkel díszítették. 

Az üldözések tehát megerősítették a keresztény ünneplés formáit, Krisztus áldozatát egyesítette a vértanúk szenvedéseivel, az Egyház közösséggé formálódott, melynek saját szimbolikája, liturgiája és szent helyei voltak. 

2011. szeptember 2., péntek

Mario Vargas Llosa, Nobel-díjas perui író az Egyházról


A pápalátogatás kapcsán az idei Nobel-díjas, Mario Vargas Llosa a vallás fontosságáról írt az El País című, világszerte terjesztett, spanyol baloldali lapban. A cikket a Heti Válasz foglalta össze. „A progresszív katolikusok álma egy demokratikus egyház, nem más, mint valóban csak egy álom", írja cikkében Vargas Llosa, aki szerint eme álom megvalósulása az egyház eltűnését eredményezné.

Mario Vargas Llosa nem éppen arról ismert, hogy kedvelné a katolikus egyházat vagy magát a vallásos gondolkodást. Most, a spanyolországi pápalátogatás után - amelyen számos baloldali és ún. „felháborodott katolikus" tüntetett az egyházfő ellen - az írà ³ az El Paísban áll ki a látogatás fontossága, szépsége és a vallás társadalmi szerepe mellett.
Llosa szerint Madrid pár napra fiatalok örömünnepévé változott, ahol komolyabb incidens nem történt. Egyesek számára a találkozó egyszerű turisztikai attrakció csak, ahol a világ különböző tájairól érkezett fiatalok találkozhatnak, szórakozhatnak egymással. Vargas Llosa szerint azonban ennél sokkal többet bizonyít a madridi tömeg: a katolikus egyház erejét.
Mindez Spanyolországban fontos üzenet lehet, ahol egyre jobban csökken a katolikus egyház szerepe, befolyása. A Franco-diktatúra alatt a fasiszta rendszerrel az egyház túlságosan összefonódott, és ezért számos baloldali kemény antiklerikálissá vált. Mindazonáltal Spanyolországban a Franco-rendszer bukása után is jelentős maradt a katolicizmus befolyása - egy ideje azonban folyamatosan veszít erejéből. Vargas Llosa - érezhetően nem örömmel -megjegyzi, hogy míg 2010-ben még a lakosság nyolcvan, idén már csak hetven százaléka vallotta magát katolikusnak. Egy év alatt tehát legalább négy millió hívet veszített az egyház. A fiatalok között még rosszabb a helyzet: alig ötven százalék a katolikusok aránya, és a tíz százalékot csak éppen meghaladja azok száma, akik gyakorolják is a vallásukat.
Mario Vargas Llosa szerint azonban a madridi tömeg, amely a pápát várta, azt bizonyítja, hogy a hívők száma bár csökken, de az egyház ereje nem. Ugyan a mostani pápa elődjéhez képest egy értelmiségi alkat, aki jobban érzi magát a könyvtárban, mint a tömegek előtt - de Vargas Llosa szerint ennek jelentősége sem lebecsülendő. Szerinte XVI. Benedek hosszú idő óta „a legműveltebb és legintelligensebb pápa", akinek könyveit még az agnosztikus Vargas Llosa is szívesen olvassa.
XVI. Benedek amúgy a vatikáni zsinat reformteológusaként indult, s II. János Pál hatására mozdult el konzervatív irányba. Vargas Llosa szerint egyszerűen azért, mert felismerte: a túl sok engedmény végül az egyház belső széteséséhez vezethet. „A progresszív katolikusok álma egy demokratikus egyház, nem más, mint valóban csak egy álom", írja cikkében Vargas Llosa, aki szerint eme álom megvalósulása az egyház eltűnését eredményezné.
A perui író szerint ma az egyház sokkal egységesebb, mint korábban - a nagy belső ideológiai viták elültek. Szerinte ennek örülni kell, ugyanis még a szekuláris állam is csak akkor erős, ha intézményei mögött van vallási-etikai tartalom. A vallás révén az egyén felelősségteljessé válik. Elismeri, h ogy tévedés volt a vallás eltűnésében, a tudomány győzelmében hinni. Egykoron a vallást tartották babonának, de rá kell jönni: a tudományban való hit sem más, csak babona, véli Vargas Llosa.
Tudománnyal nem lehet az élet végső kérdéseit megválaszolni - márpedig ha azokra nincs válasz, a közösség is szétesik. A tudomány mára arrogáns és érthetetlen szakspecialisták területe lett. Éppen ezért - bár a politikai hatalomtól valóban távol kell tartani - „a vallás nem csak, hogy legitim, de nélkülözhetetlen is egy demokratikus társadalomban".
Szerinte a madridi pápalátogatás és ifjúsági találkozó kapcsán ezért hívőnek és nem hívőnek egyaránt örülnie és belátnia kell, hogy a katolicizmus „az egyetlen és igaz vallás", zárja az El Paísban megjelent írását az amúgy vallástalan író.
Heti Válasz/Magya r Kurír

2011. augusztus 10., szerda

Valóban környezetkárosító az egyház tanítása a gyermekvállalásról?

Sokan azzal vádolják a katolikus egyházat, hogy tanítása környezetkárosító hatású, hiszen sok gyermek vállalására ösztönöz, miközben bolygónk már így is túlnépesedéssel küzd.
Egyesek úgy vélik: az egyház arra biztat, hogy minél több gyermek szülessen. Ez azonban félreértés. Az egyház nem mondja azt, hogy minden családban sok gyermeknek kell születnie. Az egyház lehetővé teszi, hogy – a természetes családtervezési módszerek segítségével – minden család teherbírása szerint döntsön a gyermekvállalásról.A természetes családtervezésről pár szóban 


Többféle természetes családtervezési módszer létezik ezek egyike a tüneti-hőmérőzéses módszer (TH-módszer). Ennek lényege, hogy a női ciklus során megfigyelhető testi jelekből (pl. ébredési hőmérséklet, nyák) következtetünk arra, hogy mikor vagyunk termékeny és terméketlen szakaszban. A természetes családtervezési módszer a szervezetben nem gátol semmit, ezért nem fogamzásgátlás. Családtervezés, mert segítségével elkerülhetjük, illetve elősegíthetjük a fogamzást. Ezt a módszert olyan párok választják, akik egészségügyi, erkölcsi megfontolásból vagy a természettel való összhang igénye miatt nem tudnak, vagy nem akarnak élni a mesterséges formákkal. A folyamatos önmegfigyelés révén értékes jelzések birtokába juthatunk. A termékenységi tünetek pontosan kidolgozott szabályok szerinti kiértékelésével a termékeny és terméketlen napok meghatározhatóak. Csodálatos dolog saját magunknak meggyőződni termékenységünkről.

A Katolikus Egyház által elfogadott módszer

A Katolikus Egyház a fogamzásgátlással teljesen szembehelyezkedik, s azt tartja, hogy csak a természetes családtervezési módszerek fogadhatók el Isten előtt erkölcsösnek, ez a családtervezés egyedüli helyes módja.
Az Egyház azt tanítja, hogy a házasélet minden aktusának alkalmasnak kell lennie az emberi élet továbbadására.
Ha komoly indokok szólnak amellett, hogy szünet legyen a gyermekek érkezése között, az Egyház azt tanítja, hogy szabad a házasoknak követni a szervezetben adott periódusokat, csak azokban a napokban élvén a házaséletet, amikor a fogamzás lehetősége szünetel; s ily módon szabályozhatják a születést, hogy az erkölcsi tanítást nem sértik meg.
(Humanae Vitae, VI. Pál pápa 1968. évi enciklikája)
De még ha sokgyermekes családokról beszélünk is: a nagycsalád általában épp ellenkezőleg hat a környezetre, mint sokan gondolják. A szűkös költségvetés takarékoskodásra, újrafelhasználásra ösztönöz. Az ilyen családokban már csak a logisztikai nehézségek miatt is biztos, hogy például kevesebb gázt, melegvizet használnak a családtagok.
A tapasztalat emellett azt mutatja, hogy az elkötelezett katolikusok, bár általában nem hangos környezetvédők, igenis ügyelnek a környezetre. Ez logikus, hiszen a környezetvédelem lényege az, hogy ne fogyasszunk a szükségesnél többet. Ez pedig meglehetősen „katolikus” gondolat, hiszen az önmegtagadás az igazi katolikus életmód alapja.
„Igen – mondják sokan –, de a katolikus családokban mégis több a gyerek, mint máshol, és bármennyire takarékosan bánnak is az erőforrásokkal, több ember mégiscsak többet fogyaszt. Ha tehát az egyház igazán törődne a környezettel, azt kellene mondania, hogy ne szüljetek annyi gyermeket.” – Nos, ez az a pont, ahol eltér egymástól az egyház és a világ környezetvédő szemlélete.
Az egyház nem pusztán erőforrás-fogyasztónak tekinti az embert, hanem kimondja, hogy minden megszülető élet korlátlan lehetőségeket rejt, és a személy értéke összemérhetetlen az ökológiai lábnyomával. Világosan látja azt is, hogy a népességnövekedés nem egyenesen arányos a fogyasztással – hiszen ki tudja, nem éppen egy család hetedik gyermeke fogja-e forradalmasítani a napenergia-technológiát?
A világ aggodalma, hogy a „túl sok ember” megissza a vizet és teleszemeteli a bolygót, természetes emberi reakció. Ám ebből ma sokaknál egy szeretet nélküli, reménytelen világszemlélet fakad, amely már-már nem is tekinti embernek a másik embert. Érdemes azonban megfigyelni, hogy saját magát vagy szeretteit senki sem sorolja a világ „fölös” népességéhez. Akit ismer, arról tudja, hogy a világ szegényebb lenne nélküle – ökológiai lábnyomától függetlenül. Vagyis szerettei esetében mindenki úgy gondolkozik, mint az egyház.
Isten egyháza e kérdésben is tisztán lát. Előbb tanította a környezetvédelmet, mint hogy e kifejezés megszületett volna, és egyfolytában olyan életre buzdít, ami magától vezet oda, hogy az ember kevesebbet fogyaszt és kevesebbet pazarol.
Az egyház és a világ környezetvédelme között egyetlen döntő különbség van: az egyház tanítása a szereteten alapszik. Ezért azt mondja minden egyes embernek, a megszületettnek éppúgy, mint a még meg nem születettnek: „Örülünk neked. Szeretünk téged. És érsz annyit, mint az erőforrások, amelyeket életed során felhasználsz.”Forrás: ncregister.com, Magyar Kurír


Mit tehetünk konkrétan, otthonainkban, a plébánián és a közösségi épületekben? 

Építkezés, felújítás
• Épülő házak tervezésénél vegyük figyelembe a passzív energetikai szempontokat. Kedvező például, ha déli irányban nagyobb, jól szigetelt ablakok készülnek, északi irányban pedig minimális nyílásokat helyezünk el.
• A ház belső elosztását is célszerű ehhez igazítani, az északi oldalra kerüljenek azok a helyiségek, melyek kevésbé fényigényesek (hálószoba, kamra, fürdőszoba, WC), míg a napos déli oldalra azok, ahol a legtöbb időt töltjük, így például a nappali. Hüvelykujjszabályként érvényes, hogy az északi oldalon 10%, a keleti és nyugati oldalon 20%, míg a déli oldalon akár 30% is lehet az ablakfelület.
• Jó, ha az uralkodó széliránytól az épület védett. Ezt fallal vagy sűrű növény telepítésével is el lehet érni.
• A világítás kialakításánál vegyük figyelembe, hogy milyen helyiségben milyen tevékenységhez szeretnénk használni a mesterséges fényt.
• Ha felújítást végzünk egy épületen – vagy akár ettől függetlenül is –, a hagyományos izzókat cseréljük le kompakt fénycsövekre, energiatakarékos izzókra. Az energiatakarékos fénycsövek kb. negyedannyi energiát fogyasztanak, mint a hagyományos izzólámpák, élettartamuk pedig kb. 10-szer hosszabb. A magasabb ár tehát a teljes élettartam alatt többszörösen megtérül. Energiatakarékos fénycsövek használatával világítási költségeink kb. kétharmadát megspórolhatjuk. Forintokban kifejezve azt jelenti, hogy ha a lakás 5 pontján kompakt fénycsövet teszünk az izzók helyre, az éves szinten kb. 15 ezer Ft megtakarítást hoz az áramszámlában. A 100 W-os hagyományos izzót 23 W-os kompakt fénycső helyettesítheti, a 60 W-ost 15 W-os. A 60 W-os hagyományos izzót kiváltó 15 W-os kompakt fénycsőnek nem egészen három hónap alatt (kb. 2000 óra működésnél) megtérül az ára. Nem érdemes viszont fénycsövet tenni olyan helyekre, ahol fel-le kapcsolgatjuk a villanyt (pl. WC, kamra). Kb. 10 perc szükséges ugyanis ahhoz, hogy a fénycső elérje a maximális teljesítményét. A gyakori kapcsolgatás pedig a töredékére csökkentheti a csomagoláson feltüntetett élettartamot.
• Szigeteljük korszerűen a nyílászárókat, illetve cseréljük ki őket, ha szükséges. Az elöregedett vagy nem megfelelő szigetelés akár 30%-kal is megnövelheti a fűtés költségeit. A hőveszteség jelentős része a nem megfelelő nyílászárókon keresztül távozik.
• A jó hőszigetelés megakadályozza az épület hővesztését, ezáltal rengeteg energia megtakarításához járul hozzá. Az új építésű házakban ezért érhető el akár 60-70%-os energiamegtakarítás a régi épületekkel szemben.
• A legfelső szint mennyezetét, illetve a tetőt legalább 12–24 cm vastag szigetelőanyaggal célszerű leszigetelni. Ha ezen kívül egy további szigetelő réteggel a betonkoszorút is leszigeteljük, elkerülhetjük, hogy a koszorú hőhídként a szabadba vezesse a meleget.
• Szereljünk fel víztakarékos vécétartályt. A szokásos öblítőtartályok egy öblítésnél 8-12 liter ivóvizet zúdítanak le. Ez egy kétgyermekes családnál akár 100-300 liter is lehet naponta. A víztakarékos tartály lehet kétállású, pl. szükség szerint 3 vagy 7 litert enged le, illetve az öblítés hossza attól is függhet, hogy milyen hosszú ideig nyomjuk a gombot.
• Csökkenthetjük a vécétartály hasznos térfogatát, ha nagy tiszta kavicsokat vagy egy vízzel töltött lezárt palackot teszünk bele.
• Ha elég nagy a hálózati nyomás, használjunk tartály nélküli vízöblítőt, amely addig engedi a vizet, ameddig a csapját nyitva hagyjuk.
Napelem
• Egy személy naponta kb. 50-60 liter melegvizet használ el, amelynek előállításához kb. 2-3 kWh hőenergia szükséges. 1 m2 napkollektorral a nyári félévben napi 2-2,5 kWh, télen 0,5-1,5 kWh napenergia hasznosítható, így tehát személyenként 1-1,5 m2 napkollektorral általában elő lehet állítani a szükséges melegvíz mennyiséget. Éves átlagban ez 60-70%-os megtakarítást jelent, ami a nyári félévben közel 100%, de a téli félévben is eléri a 30-40%-ot. Családi házak esetében melegvízkészítés céljára 2-3 db, nagyobb vízfogyasztás esetén 4-5 db 2 m2-es napkollektort célszerű felszerelni. Szükség van egy viszonylag nagyméretű, általában 200-500 literes melegvíztárolóra is. Egy ilyen rendszer beruházási költsége kb. 800 000 Ft.
Világítás
• Ne világítsunk feleslegesen. Ha elhagyjuk a lakást, kapcsoljunk le minden fényforrást, és ne világítsunk olyan helyiségekben sem, ahol huzamosabb ideig senki nem tartózkodik.
• Bizonyos helyiségekben érdemes mozgásérzékelővel kiegészített világítást üzemeltetni, így valóban csak akkor ég a lámpa, amikor szükség van rá.
• Nagyobb helyiségekben csak azokat a részeket szükséges megvilágítani, amelyeket ténylegesen használunk.
Fűtés
• A szakszerű szellőztetés az egyik legjelentősebb területe az energiatakarékosságnak. Az ésszerűtlen szellőztetés akár évi 20% többletkiadást is okozhat! Szellőztessünk gyakran, szélesre tárt ablakokkal, de csak rövid ideig (napi 4 perc helyiségenként), a fűtést pedig állítsuk közben a minimumra. A hosszú ideig tartó szellőztetéssel lehűtött helyiségek újrafűtése is még több energiát igényel.
• 1 °C-kal alacsonyabb hőmérséklet 6%-kal kevesebb energiafelhasználást jelent.
• Szereljünk fel programozható termosztátokat.
• Használjunk kombinált fűtési és vízmelegítési rendszereket.
Vízhasználat
• A vízcsapok csepegését lehetőleg azonnal meg kell szüntetni. A vízcsap folyamatos csepegése következtében akár havi 150-200 liter vizet is elpazarolunk. Ha a melegvízcsap csepeg, az elfolyt víz mellett hőenergiát is pazarolunk!
• Építsünk be vízmegtakarítást szolgáló szerelvényeket.
• A legmodernebb keverőcsapok között találhatunk kifejezetten víz- és energiatakarékos változatokat is, amelyek beépített mechanikával akadályozzák meg, hogy túl nagy vízsugarat, vagy túl meleg vizet engedjünk.
• Fürdés helyett zuhanyozzunk! A kád teleengedésével kb. 4-szer annyi melegvizet használunk el, mint egy zuhanyozás alkalmával. Egy átlagos család évente 100-150 ezer forintot is megtakaríthat, ha mindennap zuhanyt használ ahelyett, hogy kádban fürdik!
• Kertes családi vagy társasházaknál gyűjtsük össze a tetőről lefolyó esővizet. Ez tökéletesen alkalmas a kert öntözésére, nyári szabadtéri fürdésre stb.
Háztartási gépek
• Háztartási gépek (mosógép, hűtőszekrény) vásárlásánál az energiatakarékosságot kiemelten vegyük figyelembe. Az energiafelhasználás szempontjából az „A" jelzésű hűtőgép a legtakarékosabb, míg a „G" fogyasztja a legtöbb energiát.
• Ugyancsak vegyük figyelembe vásárláskor a gépeken feltüntetett zajvédelmi értéket is.
• A hűtőszekrény akkor működik leghatékonyabban, ha a belső hőmérsékletet +7 °C-ra állítjuk (+5 °C-nál már 15%-kal nő a fogyasztása). A fagyasztóládában -18 °C elegendő a tárolásra!
• A főtt ételt hagyjuk kihűlni, mielőtt a hűtőszekrénybe tesszük.
• A hűtőszekrény szellőzőnyílását szabadon kell hagyni és rendszeresen tisztítani kell. A szellőzőrács szabad keresztmetszetének csökkenése kb. 10%-kal növelheti az energiafogyasztást.
• A hűtőszekrény helyes, illetve helytelen használata közötti különbség a gép tényleges energiafogyasztásában 100% is lehet!
• A mosogatógépet mindig teli töltettel használjuk, hiszen ha telepakoljuk, akkor is ugyanannyit fogyaszt, mint ha csak feleannyi edényt rakunk bele. Ugyanez vonatkozik a mosógép és a szárítógép használatára is.
• 1/2 liternyi folyadékot gyorsabban és takarékosabban tudunk felmelegíteni mikrohullámú sütőben, mint egy főzőlapon.
Főzés, konyha
• A forráspont elérése után takarékon főzzünk!
• Ne melegítsük elő a sütőt! Ez csak azoknál az ételeknél szükséges, amelyek magas hőmérsékleten lassú sütést igényelnek.
• Az elektromos sütőt, illetve a főzőlapot a befejezés előtt akár 5-10 perccel is kikapcsolhatjuk, hagyjuk dolgozni az utóhőt!
• Ha fedővel főzünk, kevesebb energiát használunk fel.
• A zöldségeket ne főzzük bő lében. Energiát spórolunk meg, mert kevesebb vizet kell felmelegíteni.
• Amit lehet, azt gőz nyomása alatt (kuktafazékban) célszerű főzni. Az idő és az energia megtakarítása elérheti a 30-40%-ot. Mivel így az ételek csak gőzzel érintkeznek, több vitamin és ásványi só marad bennük.
• Ha főzőlapos tűzhelyünk van, olyan edényt használjunk, amelyiknek a talpa a főzőlap méretéhez illik.
• Kerüljük a sütőajtó felesleges nyitogatását! A sütőajtó háromszori kinyitása akár 10%-os energiaveszteséghez is vezethet.
Számítógépek
• Ha a számítógépet hosszabb ideig nem használjuk, kapcsoljuk ki vagy állítsuk energiatakarékos üzemmódba.
• Hosszabb munkaszünetnél a számítógépet és a képernyőt is teljesen kapcsoljuk ki. A képernyővédő mozgó képek esetén több energiát fogyaszt, mint normál üzemmódban.
• Az elektromos készülékeket ne hagyjuk készenléti állapotban, hanem használjuk a készülék főkapcsolóját.
• Számítógép vásárlásakor figyeljünk arra, hogy energiagazdálkodási rendszerrel ellátott készüléket válasszunk. Az ilyen berendezéseknél csak azok a részek kapnak áramot, amelyek aktuálisan épp használatban vannak.
Egyéb elektromos berendezések
• Minden berendezés megvásárlása esetén győződjünk meg a fogyasztásáról, és igyekezzünk az alacsonyabb fogyasztásút választani.
• Gondoljuk át, hogy valóban szükségünk van-e minden, a kereskedelemben kapható elektromos berendezésre! Sokszor olyan feladatok elvégzésére is elektromos (energiapazarló) berendezéseket használunk, amelyeket bízvást mi magunk is elvégezhetnénk (elektromos kenyérvágó, sajtreszelő, ajtó/ablaknyitó stb.).
• Vásároljunk olyan elosztókat, amelyek kikapcsolhatók. A folyamatosan a hálózatba dugott berendezések (tévé, hifi, számítógép stb.) kikapcsolt, de nem áramtalanított, ún. „standby" állapotban is jelentős mennyiségű energiát fogyasztanak! Az elosztók egy mozdulattal kikapcsolhatók, így a berendezések áramtalaníthatók, és akár 10%-os energiamegtakarítást is elérhetünk.
Közlekedés
• Használjuk minél többet a saját lábunkat - nem csak energiát takarítunk meg, de még egészséges is. Kerékpárral a legtöbb városon belüli utazás ugyanolyan gyorsan, vagy gyorsabban megtehető, mint autóval.
• A közösségi közlekedés egy utaskilométerre számítva 3-10-szer alacsonyabb energiafogyasztással és károsanyag-kibocsátással juttat el ugyanoda, mint az autó. A magyar városok közösségi közlekedési hálózata – bár előszeretettel köszörüljük rajta a nyelvünket – még mindig igen jónak mondható.
• Ha olyan szerencsések vagyunk, hogy egészségünk megengedi, 1-2 emeletért ne használjunk liftet! Gyalog hamarabb fent vagyunk, mint ha lehívjuk a felvonót, és azon megyünk – a vérpezsdítő mozgás mellett pedig még energiát is megtakarítunk.
• Manapság a mobilitás bűvszó – de vajon valóban minden jobb, amiért sokat kell utazni? Napi rutinunk, vásárlási, szórakozási szokásaink, nyaralásaink megtervezésekor gondoljuk át, nem érezhetjük-e ugyanolyan jól magunkat kevesebb utazással!
• Ha autónk van, nem muszáj annak mindjárt a legnagyobbnak lennie a környéken – de még saját pénztárcánk lehetőségeihez mérve sem. Kis fogyasztású, környezetkímélő járműben ülve lelkiismeretünket is jobban kímélhetjük.
Hulladék
• A legjobb hulladék az, ami egyáltalán nincs. Lehetőleg kerüljük el a felesleges szemét megvásárlását (amit gondosan megfizettetnek velünk!) és hazahurcolását! Ne fogadjunk el nejlonzacskót (legyen nálunk pl. vászonszatyor), kerüljük az agyoncsomagolt termékeket.
• Ami mégis bekerült a háztartásba, azt megpróbálhatjuk hasznosítani. Az egyik oldalán használt papír másik oldala még nagyon sok mindenre használható (jegyzetelni, kinyomtatni csak átmenetileg szükséges dokumentumokat, gyerekeknek rajzolni stb.). A különböző dobozok, üvegek, tasakok ugyancsak használhatók - ahogy nagyszüleink még valóban sokáig használták is őket.
• Gyűjtsük szelektíven a hulladékot! Nem kell nagy szaktudás a papír, fém, üveg és műanyaghulladék szétválogatásához. Helyenként már Magyarországon is a háztartásokig elér a szelektív gyűjtő rendszer, máshol még a közösségi gyűjtőszigetekre kell visszavinni a szemetünket. Ne sajnáljuk a fáradságot. Ha kertes házban lakunk, a szerves hulladékot komposztálhatjuk is.
• A fenti nem túl nagy erőfeszítések eredményeképpen meghökkentő mértékben csökkeni fog a kukánk terhelése. Így kevesebb hulladéklerakóra és erőforrás-felhasználásra lesz szükség.

Autóböjt

Ausztriában a húsvét előtti autósböjt a katolikus és az evangélikus egyház összefogásával valósult meg, s a kezdeményezés egyre népszerűbb Németországban is. Tavaly 5500 osztrák csatlakozott a mozgalomhoz, amelynek célja, hogy nagyböjt idején minél többen minél gyakrabban az autó helyett a tömegközlekedést vegyék igénybe, illetve ha mégis kikerülhetetlen a személygépkocsi használata, akkor többen közlekedjenek egy autóval. A projektben részt vevők idén a számítások szerint mintegy 3 millió kilométert tettek meg busszal, vonattal vagy kerékpárral (az autó használata helyett), így 750 tonna szén-dioxid „maradt a benzintankban". A Felső-ausztriai Közlekedési Szövetség speciális jegyek kibocsátásával támogatja az autósböjtöt. Legutóbb egy havibérlet áráért kínáltak nagyböjt 40 napjára szóló tömegközlekedési bérletet. A kezdeményezéshez csatlakozók között több helyen hasznos ajándékokat, például kerékpárokat sorsoltak ki.
(forrás: www.autofasten.at)
2011. augusztus 8., hétfő

Napjaink szenvedéseiről elmélkednek a fiatalok a madridi keresztúton


Az ifjúsági világtalálkozók kiemelkedő eseménye a keresztút. A találkozóknak helyet adó városok mindig nagy gonddal készülnek rá, saját kulturális hagyományaikkal gazdagítják a lelki elmélyülésre alkalmat adó emlékezést. 2000-ben Rómában, a Colosseumnál a XX. századi vértanúkra emlékeztek.
Idén Madridban a spanyolországi nagypénteki körmenetek gyönyörű díszleteit veszik elő. Az utóbbi négy évszázad hagyományos spanyol szobrászművészetének nagyhétre készült alkotásai díszítik az állomásokat. Megmutatja, hogyan ünneplik a passiót a spanyolok, és hogyan vált hitük művészetté az évszázadok folyamán. Az utolsó vacsorát bemutató alkotás Murciából érkezik majd, Júdás csókjának megjelenítése Malagából, Cirénei Simon ábrázolása Leónból, Veronika kendőjének szimbolikus megjelenítése Jerez de la Fronterából.
A keresztút elmélkedéseit a Hermanas de la Cruz szerzetesközösség nővérei írták, akik a 2003-ban II. János Pál által szentté avatott Angela de la Cruz lelkiségét követik. 1875-ben alapították ezt a szegényeket szolgáló rendet. Az elmélkedések a békéről, a keresztények egységéről, a szenvedőkről, a háború ártatlan áldozatairól, az élet védelméről szólnak majd.
Péter tagadása kapcsán napjaink keresztényeiért imádkoznak: „Péterre tekintve az Úr rátekintett azokra a keresztényekre is, akik szégyellik hitüket…, akiknek nincs bátorságuk megvédeni az életet a kezdetétől a természetes végéig.” Fohászkodnak a bevándorlókért és azokért, akiket munkájukban méltatlanság ér: „Krisztus magáévá tette mindazok fáradtságát és elkeseredését, akik nem találnak munkát maguknak, mint a bevándorlók, akiknek méltatlan és embertelen munkákat ajánlanak, és akik szenvednek a rasszizmus miatt.”
A hatodik állomáson azokért imádkoznak, akik „az alkohol, a kábítószer és más szenvedélyek áldozatai lettek, amelyek fogságban tartják őket: hogy a segítségükre siető Krisztusra támaszkodva fel tudjanak állni.” Megemlékeznek azokról is, akik a személyiségromboló, méltóságtól megfosztó, ateista rezsimek áldozatai lettek. Imádkoznak a népirtások, a szexuális zaklatások áldazataiért, mindazokért a gyermekekért és felnőttekért, akik ellen bűnt követtek el.
A 13. állomáson azoknak a szülőknek a fájdalmára emlékeznek, akik az éhínség miatt veszítették el gyermekeiket, miközben jóléti társadalmunk elmerül a fogyasztásban, a materialista kultúrában.
Amikor a természeti katasztrófák áldozataira és a segítő irgalmas szamaritánusokra gondolnak, Japánból és Haitiből érkező fiatalok viszik majd a keresztet. Minden állomáson a világ más helyéről származó fiatalok hordozzák Krisztus keresztjét. A madridi hatóságok lehetővé tették, hogy néhány börtönbüntetését töltő fiatal is részt vegyen az eseményen.
A nyitó imádságot XVI. Benedek pápa mondja; a végén is ő fogadja majd a menetet, beszédet intéz a résztvevőkhöz, imádkozik Máriához – tájékoztat Angela Ambrogetti, az Il Portone di Bronzo blog szerzője.
Magyar Kurír

2011. augusztus 7., vasárnap

A fiatalok találkozása XVI. Benedek pápáva

XVI. Benedek pápa, 84 évesen, nem netezik. Töltőtollal és ceruzával ír, de jól ismeri az internet fontosságát, és nagy részét használja is azokon a találkozókon, melyeket háromévente rendeznek meg a világ minden részéről összesereglett ifjúság részvételével. 

A 2008-as Sydney-ben rendezett Ifjúsági világtalálkozó úgy vonult be a történelembe, hogy az első olyan rendezvény volt, melyet aktívan kísért a közösségi média, hiszen a pápa is küldött mobilüzeneteket a résztvevőknek. Az új technológiák is főszerephez jutnak a 2011 augusztus 16 és 21-e között, a spanyol fővárosban megrendezésre kerülő Madridi Világifjúsági Találkozón. 

Mikor már csupán 2 hét van hátra az eseményig, meghökkentő számadatokat szolgáltat az internet. 1.760.000 (egymillió hétszázhatvanezer!) oldal tesz említést a találkozóról, ami azt is jelenti, hogy rengetegen követik figyelemmel a készülődő eseményeket a közösségi portálokon, mint például a Facebook, a Tuenti vagy a katolikus XT3, ahol fiatalok százezrei cserélnek tapasztalatokat és információkat 21 nyelven.
A fiatalok találkozása XVI. Benedek pápával eseményt jelenleg 304.094 ember követi a Facebookon, a Twitteren 15.421 követője van, a Tuentin pedig 19.033, akik nem mások, mint a Braziliától Japánig megtalálható közösségi portál-rajongó emberek. Sőt, a Pápa madridi tartózkodásához kapcsolódva nyitottak egy Flirck oldalt, melyet eddig 491.738-an látogattak meg, némely Youtube csatornán pedig egymilliónál több letöltést regisztráltak. 
A hivatalos weboldal mellett tucatnyi blog indult, mely összefoglalja az eseményhez kapcsolódó híreket. Ám azon túl, hogy a blogok hírekkel szolgálnak, a fiatalok és kevésbé fiatalok gyülekezőhelyévé vált, akik fontosnak tartják a Világtalálkozó üzenetét.  

A tíz leprás

Posted by Picasa

Boldogabb családi élet hálával fűszerezve

Egy angol nyelvű oldalon találkoztam Brian és Nissa Gadbois gondolataival, akik a hálás lelkületről írtak. Nagyon találónak éreztem, ezért szeretném megosztani veletek, néhány ponton kiegészítve és értelmezve a leírtakat.

Az igazán boldog családi élet a családban megélt hálás lelkületből származik. Az öröm, a pozitív hozzáállás ugyanis örömet szül. Ez lendíti előre és egyben leginkább jellemzi az emberi természetet. Nagyon fontos a tudatosság, melynek segítségével komoly változásokat érhetünk el családi életünkben. Elég sokszor előfordul - legalább is velem biztosan -, hogy sértettnek érezzük magunkat, és ilyenkor könnyen azzá is válunk. Olykor szinte elvárjuk, hogy rossz dolgok történjenek velünk, amit csak arra használunk, hogy unott csalódottságunkra megfelelő indokokat szolgáltassanak. Könnyen válunk pesszimistákká, hamar elcsüggedünk, és gyorsan dühbe gurulunk... és kiüresedünk. Ez az érzés aztán szétárad a családban és befészkeli magát hétköznapjainkba. Mindez észrevétlenül történik és bennünk marad annak az érzése, hogy valami nincs rendjén. 


De a hála mindent képes megváltoztatni és teljes mértékben átalakítja a világról alkotott képünket. Máshogy nézünk körül és képesek vagyunk magunk és mások nagylelkűbb, gazdagabb, teljesebb szeretetére. A hála lehetővé teszi számunkra, hogy ne csak a családtagjainkat szeressük jobban, hanem hogy kicsi, de annál jelentősebb lépéseket tegyünk mások felé minden nap, a legkülönfélébb tevékenységeink közben. A hála így lesz a változás katalizátora saját életünkben és a bennünket körülvevő világban.
Meglepő, hogy a hálás lelkület milyen gyorsan képes gyökeret verni és virulni - minden családban. Egyáltalán nem számít, mennyire ideális egy család. Meg lehet teremteni a hála légkörét és gyors és tartós változást érhetünk el. 
Ha hálásak vagyunk mindenért, ma, ott, ahol éppen vagyunk, fizikailag, lelkileg, szellemileg, érzelmileg, akkor képesek leszünk radikálisan változtatni életünkön. Ehhez nincs szükségünk speciális képességekre. 

Álljon itt egy kedves vers, Csanád Béla tollából:

Hálaima

Köszönöm, Uram,
a végtelenbe nyíló hajnalokat,
melyek Hozzád és az emberekhez vezetnek.
Köszönöm a fényeket és a színeket,
mert általuk Rád ismerek a világban.
Köszönöm az ízeket és az illatokat,
a paprikás krumplit és a búzakenyeret.
Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad a földet,
a virágokat és az állatokat,
ők a természet mosolya és szüntelen figyelme,
elkísérnek magányos útjainkra.
Hála az emberekért,
a szomorú arcú testvérekért,
a jókedvűekért és azokért is,
kik nem is tudják, hogy őket is szeretem.
Hála mindenkiért!
Hála Fiadért, Elsőszülött Testvérünkért,
Jézus Krisztusért,
aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt
és a boldog nyugtalanságot,
aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is
boldogságunkat
a szeretet közösségében!
Hála a hazáért,
hála az egyházért!
Köszönök, Istenem, mindent,
ami Tőled jön, mert ez a minden:
az irgalom, a szeretet és az élet.
Köszönöm a tengert, a levegőt, a sírást,
a gyötrődést, mely még jobban Hozzád kapcsol,
köszönöm a ritmust és a dallamot,
hogy táncolhatunk és énekelhetünk.
Hálát adok a jelekért és a hangokért,
melyek irányítják hétköznapjainkat,
és Hangodért,
hogy válaszolsz és megvigasztalsz,
hála munkámért és küldetésemért,
figyelmedért
és végtelen türelmedért,
hogy vársz reám és örökké szeretsz. 2011. augusztus 5., péntek

Legyünk a XXI. század Juan Diegoi!

Szent Juan Diego

 Juan Diego korunk egyik legmeghatározóbb szentje. A Guadalupei Mária-tisztelet középkori látnoka csupán kilenc éve lépett az Anyaszentegyház szentjeinek csarnokába, tisztelete, jelentősége és üzenete mégis századokon, sőt kontinenseken át húzódik. A napokban ünnepeltük kanonizációja évfordulóját, melynek kapcsán elmélkedhetünk életútjának üzenetén.
Juan Diego alázatos, mély hitű mexikói indián volt. 1474-ben született, és az első, a jelenlegi Mexikó területére érkező spanyol ferencesek keresztelték meg feleségével együtt, körülbelül 50 éves korában.
1531 december 9-én tanúja volt a guadalupei Szűzanya első jelenésének, aki általa arra kérte Juan de Zumarraga ferences püspököt, hogy a jelenések helyén, Cerro de Tepeyac-ban, tiszteletére templomot építsen. Amikor a püspök elutasította Juan Diegót, a Szűzanya másnap újra megjelent neki, és megismételte kérését. A ferences ekkor a jelenésről tárgyi bizonyítékot kért. December 12-én a Szűzanya ismét megjelent és arra kérte őt, hogy menjen fel a Tepeyak hegy tetejére, és szedjen ott rózsákat, annak ellenére, hogy ott azok, rendesen egyáltalán nem nőnek. A leszedett virágokat poncsójába gyűjtve a püspökhöz vitte. Amikor poncsóját kinyitotta a püspök atya előtt, a virágok a földre hulltak. Abban a pillanatban csodás módon megjelent a poncsón a guadalupei Szűz általunk is jól ismert képmása.

A Guadalupei Szűz 
Juan Diegot II. János Pál 1990-ben boldoggá, majd 2002 július 31-én szentté avatta Mexikóban. A jeles esemény kilencedik évfordulóján Norberto Rivera Carrera, Mexikóváros bíborosa mindannyiunkat arra hívott, hogy kövessük példáját az istenszeretet, az alázat és a türelem útján.
A bíboros arra buzdított, hogy legyünk a XXI. század juandiegoi. Nagylelkűen és hűséggel adjuk át magunkat Istennek, aki a közösség javára áldásaiban részesített bennünket.

Szent Juan Diegoról a következőket mondta: "Egy egyszerű ember volt, akiben Isten megmutatta kegyelmét és feltárta számára a legmélyebb és legigazabb dolgokat, mely egész létének értelmet adott.” "Ma fontosabb, mint valaha, hogy ragaszkodjunk a nagylelkű, „eucharisztikus” lelkülethez, hiszen sok testvérünk mindenféle cél nélkül éli életét és rossz utakon keresi létének értelmét.”
Sokan vannak olyanok, akik szomjaznak a szeretetre és mégis "a mélybe zuhannak, mert úgy vélik, hogy a pénz, a hatalom, a szex és a hírnév boldoggá tehetik őket." - Folytatta a bíboros.
A szegénység drámájával szemben – mely olyan komoly gondot okoz a fejlődő országokban, mint például Mexikóban is - a bíboros Juan Diego hitét helyezte példaképül elénk, aki arra tanít bennünket, hogy az anyagi javakon túl csak az örök javak képesek értelmet adni az életünknek. Ezt ő is megélte, hiszen elhagyott mindent, hogy Szűz Mária guadalupei szentélyének szentelje életét.
Most rajtunk a sor, hogy igazságban és becsületben dolgozzunk, hogy Krisztus eljuthasson minden beteg szívbe, akik elvesztették az élet igaz útját, és eltávolodtak Tőle, és testvéreiktől. Most nekünk kell munkához látnunk, és felajánlanunk magunkat, hogy soha többé ne kövessenek el erőszakot és jogtalanságot.” - mondta Rivera bíboros.
Norberto Rivera Carrera az ünnepi szentmisén

Szentbeszédét zárva hálát adott Juan Diego életpéldájáért, és hogy Isten kezében hathatós eszközként eljuttatta a Szűzanya üzenetét az egész világra.2011. augusztus 4., csütörtök

Böjte Csaba boldogságmondásai

Isten parancsolatai nem gúzsba kötnek, hanem az élet szabadságára és örömére vezetnek.
I. parancsolat: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
Boldog az az ember, aki egyedül a leghatalmasabb Úrnak, a világ teremtőjének szolgál, akit megszólíthat, társának, barátjának tarthat, és vele élheti a mindennapjait.
II. parancsolat: Isten nevét hiába ne vedd!
Boldog az az ember, aki Isten nevét szeretettel és tisztelettel veszi szájára, aki csendesen, nyugodtan meg tudja oldani a maga gondjait, feladatait, aki ura önmagának, háborgó érzelmeinek és szavainak.
III. parancsolat: Az Úr napját szenteld meg!
Boldog az az ember, aki a hét egy napján – Jézus Krisztus feltámadásának emlékére ez a nap a vasárnap – megáll, az Ég felé fordítja szemét, a hét százhatvannyolc órájából legalább egyen a nagycsaládjával, az egyházközségével, a közösségével a szentmisén imádkozik, erőt merít, hogy ne kizsigerelve, kimerülve, hanem derűsen, feltöltődve folytassa a mindennapi munkát.
IV. parancsolat: Atyádat és anyádat tiszteld!
Boldog az az ember, aki szereti és tiszteli apját és anyját, mint ahogy a bimbó szereti a megtartó, tápláló gyökeret, mint ahogy a folyó szereti a forrást, mint ahogy a madár szereti a fészket, mert hatalmas nyugalom, béke, öröm és fény születik meg benne.
V. parancsolat: Ne ölj!
Boldog az az ember, aki tiszteli az életet, bármilyen formában jelenik is meg.
VI. parancsolat: Ne paráználkodj!
Boldog, aki Isten gyönyörű ajándékaként éli meg hitvesével a testi szerelmet.
VII. parancsolat: Ne lopj!
Boldog az az ember, aki más tulajdonát tiszteletben tartja, aki a rábízott anyagi javaknak nem szolgája, hanem bölcs őrzője, gyarapítója és továbbajándékozója.
VIII. parancsolat: Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
Boldog az az ember, akinek igaz, vigasztaló, áldó szavaiból, tetteiből bizalom, élet fakad.
IX. parancsolat: Felebarátod házastársát ne kívánd!
Boldog az az ember, aki csak az után vágyakozik, ami az övé, mert a hűség biztonságot, bizalmat és teljességet ad.
X. parancsolat: Mások tulajdonát ne kívánd!
Boldog az az ember, aki megelégszik azzal, ami az övé, és a munkát, a becsületes fáradozást az élet értékének tekinti.
Csaba testvér gondolatai az Iránytű a végtelenhez c. kötetében olvashatóak.
Magyar Kurír

2011. augusztus 3., szerda

Keresztségi fogadalmunk megújítása 2011

Keresztségi fogadalmunk megújítása
+++
2011. augusztus 03.
+++

Miért van szükségünk a keresztségi fogadalom megújítására?
A Jóisten meghív bennünket a folyamatos megtérésre, haza vár bennünket az atyai házba. Újra és újra meg kell erősödnünk ezen az úton, amit akkor kezdtünk el, amikor megkereszteltek bennünket, amikor ellene mondtunk a Gonosz Léleknek, és a Szentháromságos életre IGENT mondtunk. Ezt tesszük ma is. Csak a Szentlélek bennünk-működése által vagyunk képesek erre az életvitelre, ezért az Ő szívünkbe költözését kérjük ezen az estén.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
M: Mindörökké. Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
M: Ámen.
Szent hitünk tanításából már tudjuk, hogy Isten, a mi mennyei Atyánk, a keresztség által isteni életében részesíti az embert. Gyermekévé fogadja, a Szentlélek templomává és a mennyország örökösévé teszi.
Mindannyian azért mentünk el az Isten házába, hogy erre az isteni életre vízből és Szentlélekből újjászülessünk, és Krisztus titokzatos testének, az Egyháznak tagjává legyünk.
Krisztus egyházának nevében kérdezlek benneteket:
Mit kértetek Isten egyházától?
M: Hitet!
És mit vártatok a hittől?
M: Örök életet!
Az örök élet az, hogy megismerjük az igaz Istent, és küldöttjét, Jézus Krisztust. Isten ugyanis, miután őt a halálból feltámasztotta, az élet fejedelmévé, minden látható és láthatatlan teremtmény Urává tette.
Ezt az örök életet és a keresztséget nem kérted volna, ha Krisztus Urunkat már nem ismerted volna, és tanítványa nem akartál volna lenni. Már ismerted az ő szavát, elhatároztad, hogy megtartod parancsait, sőt belekapcsolódtál a keresztény testvéri közösségbe és annak imádságába. Mindezt ugye azért tetted, mert keresztény akarsz lenni?
M: Igen, azért tettem.
Készek vagytok-e egymást szavaitokkal és példátokkal továbbra is támogatni Krisztus szolgálatában?
M: Készek vagyunk.
Könyörögjünk! Jóságos Atyánk, köszönetet mondunk neked egymásért. Sokféle módon szólítottál meg bennünket, ezért kerestünk téged, és hívásodra ma is válaszolunk egyházad nyilvánossága előtt. Engedd meg tehát, hogy most örvendezzünk üdvözítő szándékod beteljesedésén. Krisztus, a mi Urunk által.
M: Ámen.

AZ IGE LITURGIÁJA
Most pedig hallgassuk meg Isten igéjét!

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet intézte hallgatóságához: "A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre! Azok nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött: Mondjátok meg a meghívottaknak, hogy a lakomát előkészítettem, ökreimet és hizlalt állataimat leölettem, minden készen van, gyertek a menyegzőre! Azok nem törődtek vele, az egyik a földjére ment, a másik meg az üzlete után nézett. A többiek a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket. A király ennek hallatára haragra lobbant. Elküldte csapatait, a gyilkosokat felkoncoltatta, városaikat pedig fölégette. Aztán így szólt szolgáihoz: A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek ezért ki az útkereszteződésekre, s akit csak találtok, hívjátok meg a menyegzőre! A szolgák ki is mentek az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, jókat, gonoszokat egyaránt. A menyegzős terem megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy lássa a vendégeket, észrevett egy embert, aki nem volt menyegzőre öltözve. Megszólította: Barátom, hogy kerültél ide, amikor nem vagy menyegzőre öltözve? Az elnémult, a király pedig megparancsolta a szolgáknak: Kötözzétek meg kezét-lábát, s dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak."
Ezek az evangélium igéi.
M: Áldunk téged, Krisztus.

Egyetemes Könyörgések és bűnbánati szertartás
Könyörögjünk egymásért, akik részesedni akarunk Krisztus Urunk szentségeiben, és esedezzünk, hogy hívő és bűnbánó lélekkel csatlakozva Krisztushoz, szüntelenül az új élet útján járjunk!
Hogy mindannyiunkban megújítsa és felszítsa az igaz bűnbánat lelkületét, kérjük Urunkat!
M: Kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy mi, akik a keresztség által meghaltunk a bűnnek, és részesültünk Krisztus megváltásában, életünkkel tanúskodjunk a nekünk juttatott kegyelemről, kérjük Urunkat!
M: Kérünk téged..
Hogy Isten jóságában bízva, töredelmes szívvel készüljenek az üdvözítő Krisztussal való találkozásra, kérjük Urunkat!
H: Kérünk téged..
Hogy követve Krisztust, aki elveszi a világ bűneit, kigyógyuljunk a bűnből, és megszabaduljunk fojtogató hatalmából, kérjük Urunkat!
H: Kérünk téged..
Hogy a Szentlélek megtisztítson, és elvezessen bennünket az életszentségre, kérjük Urunkat!
H: Kérünk téged...
Hogy a keresztség szentségében Krisztussal együtt eltemetkezve meghaljunk a bűnnek, és mindig Istennek éljünk, kérjük Urunkat!
H: Kérünk téged...
Hogy gazdag bőségben mutathassuk be a szentség és a szeretet gyümölcseit, amikor majd mennyei Atyánkhoz érkezünk, kérjük Urunkat!
H: Kérünk téged...
Hogy az egész világ, amelyért az Atya egyszülött Fiát adta, felismerje Isten szeretetét, és hozzá térjen, kérjük Urunkat!
H: Kérünk téged...

Most pedig bánjuk meg bűneidet!
(Csend)
M: Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz!
Mindenható Urunk és Istenünk! Te elküldötted egyszülött Fiadat, hogy a bűn rabságában sínylődő embert Isten gyermekeinek szabadságával ajándékozd meg. Alázatosan könyörgünk hozzád, akik már megtapasztaltuk a világ csábításait, megszenvedtük az álnok sátán kísértéseit, és most bűnösnek vallottuk magunkat színed előtt.
Fiad szenvedésének és föltámadásának erejével ments ki bennünket a sötétség hatalmából, vértezz fel Krisztus kegyelmével, s szüntelenül oltalmaz életünk útjain! Krisztus a mi Urunk által.
M: Amen.
Védelmezzen bennünket Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek ereje!
M: Ámen.

KERESZTSÉGÜNKRE EMLÉKEZÜNK
Szeretett testvéreim, akik részesültünk a keresztség szentségében! Kérjük a Mindenható Atyaisten irgalmát, aki meghívott bennünket és aki engedte megérnünk ezt a napot; Isten árasszon el bennünket fényességével és erejével, hogy bátran ragaszkodjunk Krisztushoz, és mindig megvalljuk hitünket: az Egyház hitét! Isten adja meg nekünk az újjáteremtő Szentlelket!

Istenünk, te láthatatlan erőddel a szentségi jelek által csodálatos dolgokat művelsz,
s a vízről számos tanítást adtál,
hogy előre JELezze a keresztség kegyelmét.
A te Lelked, Istenünk, a vizek fölött lebegett a teremtés kezdetén,
hogy a víznek már AKkor megszentelő erőt adjon.
Az újjászületés módját pedig a vízözön által mutattad meg, Istenünk,
mert egyazon víznek titokzatos ereje vetett véget a BÜNnek, és lett az erényes élet kezdete.
Te, Istenünk, száraz lábbal vezetted át a Vörös tengeren Ábrahám fiait,
hogy a fáraó rabigájából szabaduló NÉped a megkereszteltek előképe legyen.
Szent Fiadra pedig, amikor a Jordán vizében megkeresztelkedett, leszállott a Szentlélek ereje,
majd, midőn a kereszten függött, a vérrel együtt oldalából víz fakadt;
a föltámadása után pedig tanítványainak parancsban adta: "Menjetek, tanítsatok minden NÉpet, megkeresztelvén őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!"
Most tekints Egyházadra kegyesen,
és jóságod nyissa meg SZÁmára a keresztség forrását!
A Szentlélek adja meg ennek a víznek egyszülött Fiad kegyelmét,
s az ember, akit képmásodra alkottál,
a keresztség által az ősbűn szennyétől tisztára MOSva, vízből és Szentlélekből új életre szülessék!
E megszentelt víznek titokzatos ereje által
add meg kegyesen a lelki újjászületést gyermekeidnek,
akikett az Egyház hitében meghívtál a keresztségre,
hogy örök életük LEgyen. Krisztus, a mi Urunk által.
M: Amen.

Ellentmondás a sátánnak és a hit megvallása
Ellene mondasz-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában élhess?
Ellene mondok.
Ellene mondasz-e a gonoszság csábításának, hogy a bűn uralma alá ne kerülhess?
Ellene mondok.
Ellene mondasz-e a sátánnak, aki a bűn szerzője és fejedelme?
Ellene mondok.
Hiszel-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében?
Hiszek.
Hiszel-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett; akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján?
Hiszek.
Hiszel-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben?
Hiszek.
Ez a mi hitünk. Ez az Anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban!

Emlékezz keresztségedre, és hitsd meg magad szenteltvízzel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!

M: Megtisztít a Bárány vére, - boldog aki megmossa benne köntösét.

A KERESZTSÉG HATÁSAIT MEGVILÁGITÓ SZERTARTÁSOK

A krizmával való megkenésre emlékezünk
A mindenható Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, vízből és Szentlélekből új életet ajándékozott nekünk, megadva minden bűnünk bocsánatát. Majd pedig felkent bennünket az üdvösség krizmájával, hogy szent népéhez tartozzunk, és tagjai maradjunk Krisztusnak, aki főpapunk, prófétánk, királyunk, és így elnyerjük az örök életet.
Semmit sem mondva olajjal megkeni a megkeresztelt fejét.
A fehér ruha átadása Új teremtmény lettél, és Krisztust öltötted magadra. Fogadd tehát a fehér ruhát, és vidd tisztán Urunk Jézus Krisztus ítélőszéke elé, hogy részed legyen az örök életben!Átadja/felsegíti a fehér ruhát.
Égő gyertya átadásaVilágosság gyúlt bennünk Krisztus által. Úgy éljünk ezután mindig, mint a világosság fiai. Legyünk állhatatosak a hitben, hogy amikor az Úr eljön, elébe járulhassunk az összes szentekkel együtt a mennyei hazában!
Meggyújtja és átadja az égő gyertyákat.

BÉRMÁLÁSUNKRA EMLÉKEZÜNK
Teremtő lélek, szállj reánk, 

ragyogd be lelkünk, tiszta láng,
ki alkotsz, éltetsz szíveket, 
hozd nékik bő kegyelmedet!Kit úgy hívunk: vigasztaló,


kit ad nekünk az alkotó,
te élő forrás, égi láng,
szent kenet, égből szállj le ránk!Te, hét ajándék kútfeje, 
atyánk kegyelmes jobb keze, 
az úr erős ígérete, 
sugalmas ajkak ihlete.Gyújtsd meg szemünknek fényedet, 
és szállj szívünkbe, szeretet! 
Ha testünk gyarló, s lankadunk, 
légy mindig éber gyámolunk!Űzd messze tőlünk ellenünk, 
szent békességed add nekünk; 
te járj, vezér, utunk előtt, 
veszélytől védjen szent erőd!Add, ismerjük meg az atyát 
teáltalad, és egy fiát: 
és kettejüknek lelke, te, 
örökre légy lelkünk hite! Ámen.


Krisztusban újjászülettünk, Krisztusnak és az ő papi nemzetségének tagja lettünk. Megkaptuk a reánk kiáradt Szentlelket is. Őt pünkösd napján küldte el apostolainak a mi Urunk, Jézus Krisztus, az apostolok pedig és utódaik megadták a megkeresztelteknek.
Mi is megkaptuk tehát a Szentlélek megígért erejét, hogy általa tökéletesebben átalakulva Krisztus hasonlóságára, tanúságot tegyünk az Úr szenvedéséről és feltámadásáról, az Egyháznak pedig tevékeny tagjai legyünk, hogy Krisztus teste gyarapodjék hitben és szeretetben.
Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenhez, Mindenható Atyánkhoz,
hogy árassza el jóságosan Szentlelkével keresztény gyermekét,
és erősítse meg bőkezű ajándékai által,
szent olajával hasonlóvá alakítva KRISZtushoz, az Isten Fiához!
Szünet: egy ideig mindnyájan csendben imádkoznak.
M: Mindenható Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja,
te N. szolgádnak vízből és Szentlélekből új életet adtál,
és megszabadítottad a bűntől.
Urunk, küldd el reá a Vigasztaló Szentlelket,
és add meg neki a bölcsesség és az értelem lelkét,
a jótanács és az erősség lelkét,
az isteni tudomány és a jámborság lelkét;
és töltsd el őt az Isten félelem a Lelkével, Krisztus a mi Urunk által!
Amen.
E: Békesség veled
H: És a te lelkeddel.

Az Úr imádsága
Szeretett testvéreim, akik a keresztségben újjászülettünk, Isten gyermekei vagyunk: nemcsak névleg, hanem a valóságban is. A bérmálásban elnyertük a Szentlélek ajándékainak teljességét; amikor pedig az Úr oltárához járulunk, részesülünk az ő áldozati lakomájából, és Istent az Egyházban Atyjának szólítjuk.
A szent keresztségben mi mindnyájan Isten fogadott gyermekei lettünk. Ezért tehát imádkozzunk együtt úgy, ahogyan az Úr Jézus Krisztus tanított minket imádkozni:
Miatyánk…

AZ AGAPÉ, A SZERETETLAKOMA ELŐKÉSZÍTÉSE

Annak emlékét ünnepeljük Istenünk, hogy Fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked a templomainkban napról napra bemutatott élő és szent áldozatot.
Tekints, kérünk, Egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne Fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, Szentlelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal: elsősorban Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, a Szent Emmauszi tanítványokkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
Kérünk, Istenünk, hogy imádságunk esdjen ki az egész világ számára békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándokútját járó Egyházadat: szolgádat, Benedek pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos Atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol, reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus, a mi Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.
Őáltala, ővele és őbenne
a tiéd, mindenható Atyaisten a Szentlél
ekkel egységben
minden tisztelet és DICSőség mindör
ökkön-örökké.
Amen.
Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: „Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek.” Ne vétkeinket nézzed, hanem Egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Amen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
És a te lelkeddel.
Köszöntsétek egymást a béke jelével.
Legyen békesség köztünk mindenkor.

AGNUS DEI

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét.

Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya.

Ének:

Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó, mondjad, csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem.

AGAPÉ

ZÁRÓÁLDÁS


A mindenható Atyaistennek, az ő egyszülött Fiának és a Szentléleknek irgalmába és kegyelmébe ajánllak titeket. Isten óvja életünket, hogy a hit fényében járva eljuthassunk a megígért boldogságra!
Áldjon meg minket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek!
H: Amen.
P: Mondjunk áldást az Úrnak!

H: Istennek legyen hála!


SALVE REGINA